organised by

 

 


Best Poster Award 2011

Winner
"Similarity-Based Attribute Selection with n-Grams"
Alexander Ulanov, German Sapozhnikov, Georgy Shevlyakov, and Nickolay Lyubomishchenko